„Pestibabaexpo 2019 április” nyereményjáték

Játékszabályzat

 

A Kelemen Krisztina ev. (2890 Tata, Gesztenye fasor 32., Adószám: 67664179-1-31 a továbbiakban: Szervező), játékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg, 2019. április 08. 10:00 és 2019. április 20. 19:59 között az „Apró Otthon” (HU) elnevezésű Facebook oldalon.

 

2) A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a Játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos(ok)). A Játékosoknak saját nevükre regisztrált, azaz valós Facebook fiókkal kell rendelkezniük. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot, ideértve az annak részét képező adatkezelési szabályzatot is (lásd: 12. fejezet).

 

3) A Játék időtartama

A Játék 2019. április 08. 10:00:00 és 2019. április 20. 19:59:00 között tart.

 

4) A Játék leírása

 1. A Játék felülete az „Apró Otthon” (HU) Facebook oldal”.
 2. A Játékra jelentkezni kizárólag az „Apró Otthon” (HU) Facebook oldalán található, megadott poszt alá történő, saját névvel (Facebook fiókról) küldött hozzászólással lehetséges.
 3. A Játékosok feladata, hogy a 2019. április 08-án kitett posztban feltett kérdésre hozzászólásban válaszoljanak a Játék időtartama alatt. A Játékosok a hozzászólásukkal részt vesznek a regisztráltak közötti kiválasztáson, amelyen a 2019.04.28-án megrendezésre kerülő budapesti Baba Expo rendezvényre 3 darab 2 fő részére szóló belépőjegy kerül kiszállításra, melynek fogyasztói értéke darabonként: 990 Ft. A Játék lezárultát követően regisztráltak adatbázisából való választással választjuk ki azt a 3 Játékost (a továbbiakban: nyerteseket), akik a nyereményben részesülnek.

.

 

5) A Játék díjai:

A Játék végén a nyertesek vagy a tartaléknyertesek (lásd: 6. fejezet) jogosultságuk lesz 3 darab 2 fő részére szóló belépőjegyre a 2019.04.28-án megrendezésre kerülő budapesti Baba Expo rendezvényre.

 

6) A nyertes és tartaléknyertes megállapítása (regisztráltak adatbázisából való kiválasztással)

A Játék végén (2019. április 20.) az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a játék időtartama alatt (2019. április 08. 10:00:00 és 2019. április 20. 19:59:00) a 2019. április 28-án kitett posztban feltett kérdésre hozzászólásban válaszol a poszt alá.

A Játékosok a Játékban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írnak. Így például ha valaki kettő hozzászólást ír a megadott poszt alá, az a Játékos is egy eséllyel kerülhet kiválasztásra. A fenti feltételnek megfelelt Játékosok közül a Szervező a regisztráltak adatbázisából választja ki a 3 fő nyertest és a tartaléknyertest, akik megnyerhetik a nyereményt.

A regisztráltak adatbázisából való kiválasztás időpontja: 2019. április 21.

A regisztráltak adatbázisából való kiválasztás a kommentek papírra történő kinyomtatása után manuálisan, véletlenszerűen történik.

A Játékosok elfogadják, hogy a nyertesek és tartaléknyertes személyének a regisztráltak adatbázisból való kiválasztás útján, a fentiek szerint történő meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

A részvételhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése és a végeredmény megállapítása a Játék lezárultát követően történik.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek, vagy a nyereményt a megadott határidőben nem igényli, továbbá amennyiben a nyertes kizárásra kerül a Játékból, a Szervező tartaléknyertest választ a Játék nyertesének. Amennyiben a tartaléknyertes számára sem átadható a nyeremény, a Játék eredménytelennek tekintendő.

 

7) A nyertes értesítése

A nyertes és tartaléknyertes személyének megállapítását követően, legkésőbb 2019. április 21. 18 óráig, a Szervező az Apró Otthon (HU) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/AproOtthon/) és a poszt alatt hozzászólásban teszi közzé a nyertesek nevét, melyhez a Játékban résztvevők a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

Ha a nyertes vagy a tartaléknyertes a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesül a nyertesség tényéről (nem kap automatikus értesítést róla), azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A kiválasztott nyertestől és tartaléknyertestől minden esetben a Szervezőnél az Apró Otthon (HU) Facebook oldalra (https://www.facebook.com/Apró Otthon/) küldött privát üzenetben várunk visszaigazolást , nevük közzétételétől számított 2 napon belül (a nyeremény igénylése). Amennyiben a nyertes ezen határidőig nem igényli a nyereményt, úgy a nyereménytől elesik és a tartaléknyertest illeti a nyeremény. Amennyiben a tartaléknyertes sem jelentkezett, úgy a Játék eredménytelennek tekintendő.

A privát üzenetnek tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, email címét továbbá a nyertes adóazonosító jelét, az adózással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez. Amennyiben a fentiek közül bármely adat hiányzik, és az érintett a hiányt az erre történő figyelmeztetés (válaszüzenet) ellenére sem pótolja, úgy kell tekinteni, hogy a jelentkezés érvénytelen.

A nyertesek a nyereményt a 2019. április 28-án, a rendezvény helyszínén, a VIP pénztárnál vehetik át (Hungexpo – Budapest).

 

8) A Játékban történő részvétel visszavonása a Játékosok részéről

A Játékos a Játékra való jelentkezés időtartama alatt bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja jelentkezését a hozzászólásának törlésével vagy az info@aprootthon.hu e-mail címre küldött leiratkozásával. Ebben az esetben a Játékos a regisztráltak adatbázisából történő kiválasztásban nem vesz részt.

 

9) A Játékból történő kizárás kritériumai

A Játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, amelyekre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

 • a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik,

 

Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a hozzászólásaira és/vagy a Szervező Facebook oldalának üzenőfalán elhelyezett posztjaira az alábbiak igazak:

 • politikai színezetű,
 • rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,
 • bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,
 • pornográf elemeket tartalmaz,
 • trágár,
 • szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg, illetve arra buzdít,
 • sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,
 • amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely Játékos emberi méltóságát.

 

A versenyből történő kizárás az „Apró Otthon” (HU) oldalról történő kitiltást vonhatja maga után.

 

10) Kommunikáció az Apró Otthon (HU) Facebook oldal üzenőfalán

A Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit az üzenőfalon. A Játékra, a Szervezőre vonatkozó negatív kommunikációt az üzenőfalon nem kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét első alkalommal Facebook-üzenetben is értesítjük. A Játékkal és annak megszervezésével kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat az Admin-nak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben.

 

11) A nyeremény adózása

A nyeremény utáni adó és járulék terheket az Országjáró Baba Expo Kft.viseli, és fizeti meg, a nyertes, illetőleg tartaléknyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos köteles viselni.

A nyeremény sem készpénzre, sem más tárgyra nem váltható.

 

12) Adatkezelés, adatvédelem

A Játék során kizárólag az alábbi adatokat szükséges megadni: Játékosok neve a hozzá tartozó Facebook fiókkal együtt, a nyertes és tartaléknyertes esetében pedig ezeken felül: a Játékos címe, e-mail címe, telefonszáma és adóazonosítója (a továbbiakban: „személyes adatok”). A Szervező semmilyen, ezeket meghaladó adatot nem kér és nem kezel és kifejezetten megtiltja a Játékosoknak, hogy további adatokat a részére megadjanak.

 

Adatkezelés:

Az adatkezelés célja: a regisztráltak adatbázisában való részvétel biztosítása, a nyeremény eljuttatása a nyertes Játékos(ok) részére, és – a nyertes Játékos(ok) esetében – a nyereménnyel kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatok semmilyen további (pl. marketing vagy egyéb) célra felhasználásra nem kerülnek.

Az adatkezelés időtartama: nyolc év (az adójogszabályok szerinti elévülésre figyelemmel). Ezen időtartam elteltével a személyes adatok külön értesítés nélkül törlésre kerülnek. Azon Játékosok személyes adatai, akik nem nyertek, a kiválasztást követően haladéktalanul, külön értesítés nélkül törlésre kerülnek.

Az adatkezelés a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) esetében pedig törvényi kötelezettségen (személyi jövedelemadó) is alapszik.

A személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Játékosok a Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező megbízásából a nyertes nevét (minden egyéb adat nélkül) közzé tegye az Apró Otthon Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Apró Otthon/).

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

A személyes adatok törlését – indokolási kötelezettség nélkül – az alábbi címen lehet kérni: Kelemen Krisztina ev., 2890 Tata, Gesztenye fasor 32., vagy a következő e-mail címen: info@aprootthon.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 7. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Szervezőhöz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetőségei: postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html)

 

Adatfeldolgozás:

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, a fent hivatkozott jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelően. A Szervező a személyes adatokat harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül átadni nem jogosult.

 

13) Felelősségkizárás, vis major

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

 

14) Egyéb

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzat bármikori módosítására, illetve kiegészítésére, kivéve az adatvédelmi rendelkezéseket, így különösen az érintett személyes adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, az adatfeldolgozók személyét, valamint az érintettek jogait érintő egyéb rendelkezéseket. A Játékszabályzat módosításának tényét és a módosított Játékszabályzat elérhetőségét a Szervező a Játék Facebook oldalán közzéteszi.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon, célra és időtartamig kerülnek felhasználásra. A Facebook semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, vagy működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, követi nyomon.

A promóció során szolgáltatott információk jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti közzététele a Szervező, és nem a Facebook által történik.

A Szervező a Játék lezárulása után 120 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

 1. április 07.

Kelemen Krisztina ev.